ΚΑΙΡΟΣ

πηγή: www.meteo.gr

Καλλικράτης - Αργυρούπολη

Συνολικό μήκος: 16 χλμ
Ώρες: 5 ώρες
Προτεινόμενη περίοδος: Ιανουάριο - Δεκέμβριο
Δυσκολία διαδρομής: Καμία

Γεωλογία εδάφους

Τα επικρατέστερα πετρώματα στην περιοχή είναι οι ασβεστόλιθοι με πυριτιόλιθους ενώ επίσης απαντώνται: Φυλλιτική - Χαλαζιτική σειρά (με σχιστόλιθους, φυλλίτες, χαλαζίτες, μάρμαρα, μεταβασάλτες και μεταγάββρους) • Πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων ασβεστολιθικής κυρίως σύστασης • Λατυποπαγή και πορώδεις δολομίτες